MENU

Nedostupné servery. Prosím, počkejte nebo objednávejte telefonicky.

REGISTRACE

Registrace nového uživatele

Pero Automatické předvyplňování Facebook
Údaje Firemní údaje
GPS GPS
GPS

* vyberte svou polohu na mape

Pero Automatické předvyplňování Facebook
Údaje Osobní údaje
Mail ico Přihlašovací údaje

Registrovat


Registrace úspěšná
Registrace se nepovedla

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky společnosti CITY TAXI BRNO s.r.o., IČ: 08255580, se sídlem v Brně, 614 00 Brno-sever, 614 00 Brno

Úvodní ustanovení

Společnost CITY TAXI BRNO s.r.o. zprostředkovává službu přepravy („taxi“) – tj. přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat, a to prostřednictvím svých smluvních dopravců. Zároveň tato společnost v jiných případech zajišťuje přepravu ve svých vozech a svými řidiči.

Těmito Smluvními přepravními podmínkami (SPP) se řídí podmínky přepravy osob, zavazadel, živých zvířat, vznik a podmínky přepravní smlouvy, práva a povinnosti zákazníka, zprostředkovatele a smluvního dopravce.

I. Základní pojmy

 1. Zprostředkovatel – rozumí se obchodní společnosti City taxi plus s r.o., IČ: 293 58 159, se sídlem v Brně, Starobrněnská 17, 602 00 Brno. Zprostředkovatel vystupuje rovněž pod obchodními označeními City Taxi Brno/ Lido Taxi Brno a provozuje dispečink taxislužby pro smluvní přepravce v taxislužbě.
 2. Smluvní dopravce – rozumí se zprostředkovatelem k přepravě smluvně zajištěný provozovatel vozidla taxi (samostatný podnikatel)
 3. Řidič – rozumí se smluvní přepravce, nebo zaměstnanec zprostředkovatele
 4. Zákazník – rozumí se osoba, které u zprostředkovatele objednala přepravu a využívá k přepravě služeb smluvního dopravce či zprostředkovatele
 5. Fakturační zákazník – rozumí se podnikatelky subjekt, který na základě předchozí písemné/ elektronické dohody se zprostředkovatelem u zprostředkovatele objednává a prostřednictvím služeb smluvních dopravce využívá přepravu osob hrazenou fakturační platbou.
 6. Přeprava – rozumí se doprava zboží, osob a s nimi dopravovaných zavazadel či zvířat.
 7. Smlouva o přepravě – je závazkový právní vztah mezi smluvním dopravcem a zákazníkem, jehož uzavření zprostředkoval zprostředkovatel či smlouva o přepravě uzavřená mezi zákazníkem a zprostředkovatelem v pozici dopravce
 8. Objednávka služeb – rozumí se písemná, elektronická či ústní objednávka přepravy u zprostředkovatele dopravy.
 9. Vyšší moc – je řidičem či zprostředkovatelem neovlivněná skutečnost, která objektivním způsobem ztíží, omezí, nebo znemožní obsloužit objednávku přepravy, dále nezaviněná dopravní nehoda, dopravní omezení a hustota dopravy, povětrnostní podmínky, živelné katastrofy, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, apod.
 10. Oprávněné ukončení přepravy – rozumí se jednostranné ukončení přepravy ze strany smluvního dopravce či řidiče, jehož důvodem je hrubé porušení povinností zákazníka ve smyslu ustanovení těchto SPP
 11. Zavazadlo – rozumí se snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo
 12. Nebezpečné zavazadlo – rozumí se předmět, jehož přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit či znečistit cestující či vozidlo, věci zapáchající, nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády či policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy)

II. Vznik a plnění přepravní smlouvy

 1. Úplné znění SPP je k dispozici na internetových stránkách zprostředkovatele www.citytaxibrno.cz.
 2. Přepravní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a smluvním přepravcem okamžikem, kdy zákazník nastoupí do vozidla, když všechny podstatné náležitosti smlouvy byly stranami odsouhlaseny již telefonickou či jinou objednávkou zákazníka a jejím potvrzením zprostředkovatelem jménem přepravce nebo jsou dohodnuty na místě před zahájením přepravy. Orientační cena přepravy je stanovena sazebníkem zprostředkovatele dostupným na internetové adrese www.citytaxibrno.cz.
 3. Zákazník uzavřením přepravní smlouvy souhlasí s SPP a poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Prohlášení o zpracování osobních údajů a zavazuje se SPP dodržovat.
 4. Přepravní smlouva je smluvním dopravcem splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu dle přepravní smlouvy, a to i tehdy, došli-li v průběhu cesty k jejímu oprávněnému ukončení ze strany smluvního dopravce či řidiče.

III. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen se během přepravy řídit těmito SPP a pokyny smluvního dopravce či řidiče. Zákazník je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem.
 2. Zákazník má právo být se svými zavazadly přepraven bezpečně do smluveného místa. Zákazník má právo přepravu kdykoliv po dobu jízdy ukončit.
 3. Zákazník má dále právo požadovat vydání dokladu o zaplacení.
 4. Zákazník není oprávněn po dobu přepravy především:
  • udělovat smluvnímu dopravci či řidiči pokyny, jejichž splněním by se dopustil dopravního přestupku či jiného deliktu, např. požadovat zastavení vozidla v zákazu zastavení, nerespektování značky zákazu vjezdu, apod.
  • otevírat za jízdy dveře vozidla, poškozovat vozidlo
  • vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla
  • kouřit ve vozidle nebo užívat omamné či psychotropní látky
  • chovat se hlučně, agresivně, nebo vulgárně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat jiným nevhodným chováním
  • znemožňovat nebo ztěžovat řidiči bezpečný výhled či možnost řízení či jinak zasahovat do řízení vozidla
  • znečišťovat či poškozovat vozidlo či ostatní cestující svým oděvem nebo svým jednáním
  • konzumovat potraviny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo
 5. Dojde-li ze strany zákazníka k poškození či znečištění vozidla, zavazuje se tento uhradit k rukám řidiče či smluvního dopravce škodu v plné výši. Při znečištění interiéru vozidla se za způsobenou škodu považuje částka odpovídající nákladům na čistění, tj. Kč 2.500,- až Kč 5.000,-- dle intenzity znečištění.
 6. Kupující (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

IV. Práva a povinnosti řidiče / smluvního dopravce

 1. Řidič (smluvní dopravce) je povinen dodržovat obecné právní předpisy, především jejich ustanovení o předcházení škodám, dopravní předpisy a v jejich mezích se řídit pokyny zákazníka.
 2. Řidič (smluvní dopravce) je oprávněn odmítnout provedení přepravy v případě, že zákazník porušuje své povinnosti dle čl. III těchto SP, především pokud je z chování zákazníka zřejmé, je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek. Dále je řidič (smluvní dopravce) oprávněn odmítnou provedení přepravy, pokud by mělo dojít k překročení max. počtu přepravovaných osob dle technického průkazu vozidla, v případě max. zatížení vozidla, apod.

V. Podmínky přepravy dětí, zavazadel a živých zvířat

 1. Děti je možno přijmout k přepravě pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.
 2. Žádá-li zákazník zajištění přepravy dítěte v dětské sedačce, je povinen oznámit tento požadavek předem při objednání služby.
 3. Zavazadla se přepravují, buď společně se zákazníkem ve vozidle, nebo odděleně v prostoru pro zavazadla. Ve vozidle lze přepravovat jen zavazadla, která neohrožují bezpečnost ostatních osob, nejsou jim na obtíž a nemohou způsobit znečištění vozidla.
 4. Přepravu zavazadel snadno poškoditelných, cenných či křehkých má řidič (smluvní dopravce) právo odmítnout. Na skutečnost, že se jedná o tento typ zavazadla je zákazník povinen upozornit před zahájením přepravy.
 5. Před zahájením přepravy je zákazník povinen upozornit zprostředkovatele na skutečnost, že žádá přepravu zavazadla o celkové hodnotě vyšší než 300.000,- Kč. Takové zavazadlo lze přepravovat pouze s písemným souhlasem zprostředkovatele.
 6. Nebezpečná zavazadla lze přepravovat pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem zprostředkovatele. Zákazník je povinen oznámit požadavek přepravy nebezpečného zavazadla při objednávce přepravy.
 7. Živá zvířata lze přepravovat pouze, jsou-li uzavřena v přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem a dále, jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby nepoškodila či neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Beze schránky lze přepravovat psa, ten musí mít po celou dobu přepravy nasazen náhubek a nesmí být přepravován na sedadle. Vodící pes nevidomého nemusí být vybaven náhubkem.
 8. Veškerou škodu na zavazadlech, vzniklou po dobu přepravy, je zákazník povinen oznámit neprodleně po ukončení přepravy, tedy po vystoupení z vozidla. Nároky z odpovědnosti za škodu na zavazadlech nelze uplatnit, pokud ke škodě došlo v důsledku povahy zavazadla, jednáním zákazníka, zásahem vyšší moci či na základě odstraňování následků vyšší moci.

VI. Odpovědnost zprostředkovatele

 1. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu na majetku či zdraví v případě, že ke škodě došlo v průběhu jízdy (nebo v souvislosti s ní), kterou prováděl smluvní dopravce.
 2. V případě provádění jízdy smluvním dopravcem jsou smluvními stranami smlouvy o přepravě zákazník a tento smluvní dopravce, zprostředkovateli z této smlouvy nevznikají žádné závazky či povinnosti.
 3. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou pozdním přistavením vozidla, zpožděním v průběhu jízdy, škodu způsobenou tím, že přeprava nebyla provedena včas.

VII. Ceník, jízdné, výpočet orientační ceny

Aktuální ceník je zveřejněn na webové adrese zprostředkovatele www.citytaxibrno.cz a je rovněž k dispozici na karoserii vozu smluvního přepravce, popř. na palubní desce.

Při stanovení výpočtu předběžné, orientační ceny se vychází z údajů zadaných uživatelem a vypočítává teoretickou vzdálenost požadované jízdy při účtování sazeb City Taxi Brno. Teoretický výpočet trasy (ceny), předem nemůže předpokládat změny v jízdě samotné. Jde zejména o změnu cílové stanice, přidání průjezdního bodu trasy, změny v dopravním značení, hustotu dopravy a možné provozní čekání během jízdy samotné. Z těchto důvodů je cena uváděna vždy jako orientační a není možné tento cenový výpočet brát jako závaznou a konečnou cenu jízdy. Cena za jízdu je stanovena na základě výpočtu taxametru. Cena za jízdu může být stanovena předem, a to na základě předchozí písemné objednávky a při splnění podmínky fakturační platby.

Okolnosti, které mohou mít vliv na konečnou cenu jízdy:

VIII. Fakturační objednávky, jízdy a platby, podmínky zprostředkovatele

Zprostředkovatel stanovuje finanční kauci 5.000,- Kč, jako jistinu pro úhradu jízd fakturačního zákazníka. Zprostředkovatel vystaví zálohovou fakturu, kterou fakturační zákazník hradí na účet zprostředkovatele. Fakturační zákazník souhlasí s poskytnutím fakturačních a kontaktních údajů pro potřeby evidence objednávek a pokladů pro fakturaci jízd a vyslovuje souhlas dle Prohlášení o zpracování osobních údajů. Údaje budou poskytnuty vyplněním dokumentu „Karta fakturačního zákazníka/ objednávka“, která je ke stažení na www.citytaxibrno.cz.

Minimální objem pro fakturační jízdy je stanovený na 2.000,-Kč vč. DPH /měsíc. V případě, že zákazník nesplní minimální objem fakturačních jízd ve 3 po sobě jdoucích měsících, je mu odebráno právo využívat fakturačních jízd/objednávek a současně je mu fakturován sankční poplatek 500,- Kč. Souhrnná faktura za uskutečněné fakturační jízdy se stanovuje vždy za celý kalendářní měsíc a je vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Splatnost fakturačních jízd je 14 dní od vystavení. V případě prodlení má právo zprostředkovatel krátit kauci fakturačního zákazníka o dlužnou částku a o sankční poplatek. Současně má právo zprostředkovatel, na přechodnou dobu, nebo trvale, zrušit využívat fakturačních jízd. V případě žádosti fakturačního zákazníka o ukončení využívaní fakturačních jízd, vyúčtuje zprostředkovatel poslední fakturační období a po případné úhradě vrací kauci zpět fakturačnímu zákazníkovi.

IX. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky má právo zprostředkovatel průběžně upravovat a aktualizovat. Aktuální a platná verze SPP je k dispozici na www.citytaxibrno.cz.

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé             strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

CITY TAXI BRNO s.r.o. může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

Práva zákazníka vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Má se za to, že kupní smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech  náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními  těchto SPP a smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto SPP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Ukáže-li se některé z ustanovení těchto VOP a smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Tyto SPP nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018

ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

Vztahy vyplývající z těchto VOP se řídí českým právem.

 1. Všechny spory mezi stranami vzniklé z VOP nebo v souvislosti s nimi budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě, že stranou je spotřebitel, je takováto strana oprávněna obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz
 2. Jestliže stranou sporu je spotřebitel a nedojdou-li k řešení podle předchozího odstavce, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud.
 3. Není-li stranou sporu spotřebitel, pak všechny spory vznikající z těchto VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@citytaxibrno.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Proč je cena za jízdu pouze orientační?

Výpočet cenové kalkulačky (aplikace) vychází z údajů zadaných uživatelem a vypočítává teoretickou vzdálenost požadované jízdy při účtování sazeb City Taxi Brno. Teoretický výpočet trasy (ceny), předem nemůže předpokládat změny v jízdě samotné. Jde zejména o změnu cílové stanice, přidání průjezdního bodu trasy, změny v dopravním značení, hustotu dopravy a možné provozní čekání během jízdy samotné. Z těchto důvodů je cena uváděna vždy jako orientační a není možné tento cenový výpočet brát jako závaznou a konečnou cenu jízdy.

Jaké okolnosti tedy mohou mít vliv na konečnou cenu jízdy?

Trasa jízdy

Orientační cena vychází z nejkratší, nebo z optimální trasy. Výpočet nemůže předpokládat aktuální dopravní omezení v trase a tím i nutnou změnu trasy. Rovněž nebere v potaz právo zákazníka na aktuální volbu vlastní trasy. Dalším důvodem odchylky v ceně může být hustota dopravy, kdy může cena narůst o provozní čekání.

Provozní čekání

V okamžiku, kdy vůz při probíhající jízdě (zapnutém taxametru) zastaví, nebo zpomalí pod tzv. hraniční rychlost, taxametr se automaticky přepíná z účtování dle ujeté vzdálenosti na časovou sazbu. Tato vlastnost taxametru a účtování jízdy je stejná u všech vozů taxi. Případ změny účtování nastává např. při čekání na semaforu, nebo při popojíždění v koloně. Hraniční rychlost, při které automaticky dochází ke změně účtování, při jízdném po Brně, je 8 km/hod. a nižší. Sazba za provozní čekání je 4,-/min. (240,- Kč/ hod.).

Taxametr

Taxametr je certifikované zařízení, které počítá nástupní sazbu, měří ujetou vzdálenost a provozní čekání během jízdy se zákazníkem. Všechny taxametry City Taxi Brno jsou řádně ověřeny a zaplombovány Českým metrologickým institutem (ČMI). Po každé jízdě musí řidič taxi na vyžádání vystavit vytisknout účtenku z taxametru. Na účtence jsou uvedeny všechny informace o jízdě, jako je datum, čas jízdy, ujetá vzdálenost, sazba, identifikace vozu a řidiče taxi. Na základě tohoto dokladu je možné jízdu prověřit a reklamovat.

Jízdné

Jízdné taxislužby se skládá z nástupní sazby (40,- Kč) a sazby jízdného. Základní sazba jízdného je 30,- Kč/ km. Další sazby slouží pro dálkové, fakturační, slevové a partnerské objednávkové jízdy. Kompletní ceník najdete na palubní desce vozů City Taxi Brno, nebo na www.citytaxibrno.cz.

Máte přesto pochybnosti o správnosti účtované ceny?

Vždy doporučujeme vzít si doklad o jízdě – účtenku vytisknutou z taxametru. Na účtence jsou všechny údaje potřebné k prověření jízdy. V případě, že byla jízda nesprávně účtovaná, dostane zákazník celou částku jízdného zpět. Informace o reklamaci na www.citytaxibrno.cz

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů ( dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Obchodní firma City taxi plus s r.o., IČ: 293 58 159, se sídlem v Brně, Starobrněnská 17, 602 00 Brno (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

V. Kategorie subjektů údajů

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

VII. Účel zpracování osobních údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakž i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

XI. Práva subjektů údajů

 1. V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
  • účely zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

OBJEDNAT TAXI

OBJEDNAT TAXI

Přes dispečink 14 004

Volání ze zahraničí

Volání ze zahraničí +420 542 321 321

Objednání taxi přes SMS

Zasláním SMS +420 777 014 004

Objednání taxi přes mobilní aplikaci
Objednání taxi na webu obline

OHODNOŤTE NÁS

CITY TAXI BRNO s.r.o. Vranovská 191/38, 614 00 Brno-sever. IČ: 08255580 DIČ: CZ08255580, C 112733 vedená u Krajského soudu v Brně. Všeobecné obchodní podmínky

© 2017 CITY TAXI BRNO s.r.o.